Mart 19, 2019

DERNEK TÜZÜĞÜ


EKSİ 25 DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1: Derneğin Adı: “Eksi 25 Derneği” dir.

 Derneğin merkezi Eskişehir’dir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI, İLKELERİ, MİSYON, VİZYON, ÇALIŞMA PROGRAMLARI VE KONULARI

 MADDE 2: Dernek 25 yaşına kadar her bireyin yüksek yararını gözeterek, yaşamasını, gelişmesini, katılımını, ihmal, istismar ve her türlü şiddetten korunmasını sağlamak, doğayı ve iklim krizinin önlenmesini merkeze alan çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmalar yürütür.

 İlkelerimiz

 • Önceliğimiz her zaman çocuktur.
 • Çocuk alanı politika üstü bir alandır.
 • Her türlü çalışmada çocuğun yüksek yararı gözetilir.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Belgeleri tüm çalışmaların temel taşıdır.
 • Çocuk bir bireydir.
 • Beyin gelişiminin tamamlandığı yaş olan 25 yaşına kadar tüm bireyler çocuk kabul edilir.

Vizyon (Nihai amaç)

25 yaşına kadar tüm çocukların haklarından tamamıyla faydalandığı, her türlü şiddetten uzak ve mutlu olduğu, tüm yönleriyle kendilerini gerçekleştirdikleri bir dünya.

Misyon (görev)

Bütüncül ve hak temelli yaklaşımla, çocuk ve gençlerin mutlu ve güvende olduğu bir yaşamı oluşturmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde;

•          durum belirleme çalışmaları yapmak,

•          toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, 

•          çocuk ve gençleri hakları konusunda güçlendirmek, 

•          kendileriyle ilgili alanlarda çocuk ve gençlerin etkin katılımını sağlamak, 

•          şiddete maruz bırakılan çocuklara, gençlere ve ilgili kişilere destek olmak, 

•          politikalar geliştirilmesine, ilgili mevzuatın ve uygulamaların güçlenmesine katkıda bulunmak.

Dernek Tarafından Yürütülecek Programlar:

       a) Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Programı: Çocuğa yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleyi içeren, çocuğun yüksek yararına uygun mekanizmaların işletilmesine yönelik çalışmalar yürütülür. Çocuk alanında çalışan profesyonellerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlanır ve yürütülür.

        b) Çocuk Hakları Programı: Çocuk hakları ve öğretimine yönelik çalışmalar planlar ve uygular. Dernek bünyesinde Çocuk Komitesi oluşturulur. Dernek tarafından çocuklara yönelik düzenlenecek etkinliklerde ve basılı materyallerde çocuk komitesinin görüşleri alınır.      

        c) Durum Belirleme Programı: Sahada karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla çalışmalar planlanır ve yürütülür.

        ç) Vaka İzleme Programı: Şiddete maruz kalmış çocukların izlemi yapılır, çocukların sistemde karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi ve çocukların desteklenmesine yönelik çalışmalar bütüncül bakış açısıyla planlanır ve yürütülür.

       d) Farkındalık Çalışmaları Programı: Hak ihlallerine uğrayan (engelli, mülteci, çocuk işçiliği, okul terki yaşayan, adalet sisteminde vb.) 25 yaş altı bireylere yönelik farkındalık yaratmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla çalışmalar planlanır ve yürütülür. 

      e)  Gençlik Programı: Yönetim kurulu kararıyla lise veya üniversite gençlerinden oluşan gençlik grupları kurulur. Bu gruplar derneğin amacı doğrultusunda güçlendirilir ve sahada çalışmalar yürütür.

       f) Doğayı ve İklim Krizini Merkeze Alan Çalışma Programı: Konu ile ilgili çocuk hakları temelinde çalışmalar yürütür.

 Dernek Tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak;

 1. Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,
 2. Çalışma alanı ile ilgili bilgileri yaymak ve paylaşmak,
 3. Bu alanda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerinin paylaşılabileceği ortamlar sağlamak. Gerektiğinde bu alanda da çalışanlara sevgi, hoşgörü, anlayış, ihmal, istismar ve özgüven konusunda danışmanlık yapmak,
 4. Bu amaçla dernek;
 5. Bütüncül yaklaşımla disiplinler arası çalışmalar yapmak, kurs, panel, kongre, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek,
 6. Derneğin amacına ulaşacak konularda yayınlar yapmak ve bu alanda yayın yapan kişi ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak,
 7. Bu konudaki bilimsel ve sosyal çalışmaları desteklemek,
 8. Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak,
 9. Bu konuda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak,
 10. Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak sosyal medya ve internet sitesinde duyurular paylaşmak, elektronik posta ve internet sitelerinde duyurular yapmak, duyuruları paylaşmak,
 11. 25 yaşına kadar bireylerin yetişmesi, eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle, bu alanda hizmet veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarda çalışanlara; 25 yaşına kadar bireylerin kendilerine, ailelerine, öğretmen ve yöneticilerine gerektiğinde danışmanlık yapmak,
 12. İnsan ve çocuk haklarını koruyan kuruluş ve kişilerle iş birliği yapmak,
 13. Dernek bu tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda, ilgili makamlardan izin almak koşulu ile yurt dışında kurulu uluslararası benzer kuruluşlar, dernekler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak. Kongre, konferans, panellere vs. katılmak, o kuruluşları, yurt içindeki çalışmalarına davet etmek, üye olmak,
 14. Her türlü hediyelik eşya yaptırmak, satmak ve dağıtmak. Bu ürünlerde Eksi 25 logosunu kullanmak, bu amaca uygun mağaza, sanal mağaza veya internet sitesi açmak, işletmek veya işlettirmek.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için ağlar oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda amaçları doğrultusundaki hak ve menfaatleri için hukuksal girişimlerde bulunmak veya taraf olmak, müdahil girişimde bulunmak,
 • Dernek amaçları doğrultusunda, dezavantajlı gruplarla çalışmalar yürütmek,
 • Dernek amacı doğrultusunda açık ve kapalı alanlarda basın açıklaması yapmak,
 • Dernek çalışmaları için gönüllü, üye ve katılımcılarla alt çalışma grupları oluşturmak,
 • Derneğin amacı doğrultusunda toplantı, seminer, ağ toplantısı vb. toplantılara yönetim kurulu kararı ile katılım sağlamak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Derneğin Kurucu üyeleri

1) Burak KARAKAYA

2) Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA

3) Hatice Buket ÖZKAN

4) Çiğdem DEMİRER

5) Nilüfer ÇETİNTAŞ

6) Sami DEMİRER

7) Gülnaz TÜMKAYA

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 3: Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyeliğe istekli olanlardan iki fotoğrafla birlikte üyeliğe ait mali yükümlülükleri kabul ettiklerine dair şekli yönetim kurulunca belirlenecek istek belgelerini alıp yönetim kurulu başkanlığına verilen başvuruların yönetim kurulunca incelenmesi ve derneğe üye olup olamayacaklarının araştırılması ve bu araştırma sonucunda yönetim kurulunca olumlu kararla üyeliğe kabul olunur.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. (Üyeliği reddedilen adaylara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.) Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Üniversite öğrencileri yönetim kuruluna yazılı başvurmak ve üyelik giriş ücretini yatırmak koşulu ile derneğe üye olabilirler.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyeliği Kabulün Anlamı

Üyeliği kesinleşen adayın istek belgesindeki imza derneğin amacı ile tüzükte belirlenen hükümlere ve dernek organlarının alınan her türlü kararın tedbir ve yükümlülüklere aynen uyacağını kabul ve taahhüt anlamındadır.

Üyelerin Hak Ve Borçları

Dernek üyeleri eşit hak ve borçlara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda oy hakkı vardır. Üyelerin hak ve borçlarından bazı üyelere ayrıcalık tanınamaz. Üyelere derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak yönetim kuruluna veya denetleme kuruluna verme yetkisine sahiplerdir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

            MADDE 4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Çocuğa karşı işlenmiş herhangi bir suçtan dolayı ceza almış ve cezası kesinleşmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Kanunların ve tüzüğün gerektirdiği koşulları kaybedenler ve dernek amaç ve ilkelerine aykırı davrananlar yönetim kurulunca kendilerine yapılacak yazılı tebligat üzerine savunmalarını yaparlar. Tebligatı takip eden 10 gün içinde savunma yapılmamış olması savunmadan vazgeçilmiş olduğu anlamına gelir. Savunmaların alınması veya belirtilen sürenin geçmesinden sonra en çok bir hafta içerisinde karar verilir.
          Üye ödentisini geçerli bir özrü olmaksızın üst üste iki yıl süre ile yazılı bildirime rağmen ödememekte direnen üyenin kaydı yönetim kurulunca silinerek ilk genel kurul toplantısında üyelerin bilgilerine sunulur. Bu sebeple kaydı silinenlerin tekrar üyeliğe kabullerinde eski borçlarının tamamen kapatılmasına ve yeni üye kabulü işlemine bağlıdır.
          Üyelikten çıkarılma Dernek binasında ilan edilmek ve üyelere mektupla bildirilmek suretiyle tebliğ olunur. Üyenin üyelik defterindeki adresine taahhütlü bir mektubun gönderilmesi bu maddeye göre yapılacak tebligat için yeterli sayılır.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 6: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 7: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 3 yılda bir, aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine, dernek üyeleri whatsapp grubuna ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 Toplantı Usulü

 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurula; Üyeler ile şubelerden gelen delegeler katılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel Kurula aidatını ödemiş olan üyeler katılabilir ve oy kullanabilir. Aidatını ödemeyen diğer üyeler genel kurulda oy kullanamazlar.

    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA, KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 8: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır.

           Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

           Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

           Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

           Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Olağanüstü Genel Kurul

 Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen kurallar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 • Üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu halinde,
 • Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararla,
 • Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararıyla.
 • Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergeleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18- Yeni yönetim ve Denetleme Kurullarını üç yıllığına seçmek.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         MADDE 10: Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. 

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Genel Başkan, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin listesini mevzuata uygun olarak düzenler. Genel kurul tarihinden itibaren otuz gün içerisinde mahallin mülki amirliğine teslim eder.

         Derneği genel başkan temsil eder. Tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkileri bizzat, yönetim kurulunun verdiği görevleri kurulla beraber kullanarak, derneğin amacını gerçekleştirmek maksadıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, yönetim kurulu kararlarını icra etmekle yükümlüdür.

         Genel başkanın olmadığı zamanlarda ise genel başkan yardımcısı vekil olarak temsil ve yönetim kuruluna da başkanlık eder.

         Yönetim kurulu ayda bir normal olarak ve gerektiğinde daha fazla toplantıya çağrılabilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır, karar çoğunlukla alınır. Toplantı gündemi genel sekreterce üyelere 48 saat önceden e-posta, whatsapp üzerinden veya telefonla bildirilir. Gerekli özrü olmaksızın yönetim kurulu toplantısına üst üste üç defa katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen veya istifa eden veya herhangi bir şekilde üyelikten ayrılan bir üyenin yerine sırası ile yedekten yönetim kuruluna görev için çağrılır.

            Genel sekreter, derneğin yazışmalarını yürütür, kayıt altına alır. Kanunlara göre tutulması gereken defterleri, kayıtları ve dosyaları tutmak ve bunları saklamakla sorumludur. Genel sayman, derneğin gelir ve giderlerini kontrol ve kayıt eder. Taşınır ve taşınmaz malların envanterini tutar. Resmi defterlerin yazılmasından ve muhafazasından sorumludur. Yönetim kurulu ihtiyaç duyduğunda komisyonlar ve alt çalışma grubu oluşturabilir. Komisyonların başkan ve üyeleri, yönetim kurulu üyelerinden olabileceği gibi dernek üyelerinden de olabilir. Komisyonların çalışmaları ve raporları yönetim kurulunun inceleme ve onayından geçer.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönergeleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. 25 yaş altı bireylere yönelik insan ve çocuk haklarıyla ilgili sözleşme, yasa, yönetmelik ve mevzuat çalışmalarını takip etmek, katkıda bulunmak.
 14. Bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversiteler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak yeni bilgilerin, belgelerin edinilmesine ve hukuki, idari kararların alınmasına katkıda bulunmak.
 15. Üyelerin bilgilerini artırmak ve üyeleri güçlendirmek için yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek, panel, kongre, konferans ve açık oturumlara katılmak.
 16. Dernek amacı doğrultusunda düzenleyeceği kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılara gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşları, gerçek ve tüzel kişileri davet etmek, katılımlarını sağlamak.
 17. Çocuğa karşı şiddet olaylarında resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, gerektiğinde mahkemelerde müdahil avukat bulundurarak mağdur çocukların haklarını savunmak.
 18. Çocuğun güçlendirilmesi ve üstün yararını gözeterek, çocuğa yönelik sanat, kültür, eğitim, politika, bilim ve spor alanlarında etkin çalışmalar yapan birey, kurum, kuruluşlara yılda bir kez ‘Eksi 25 Çocuk Ödülleri’ verilecektir. Ödülün verileceği kişiler yönetim kurulunca belirlenir.
 19. Proje üretmek, onaylanmış projelerin uygulanmasını sağlamak, resmi kurumlar, tüzel ve özel kuruluşlarca uygulamaya konulmuş projeleri desteklemek,
 20. Genel kurul kararları doğrultusunda tüzüğümüzün 21, 22 ve 23. maddelerine göre illerdeki şubelerin açılamasına veya kapatılmasına dair işlemleri tamamlamak.
 21. Dernek amaç ve ilkelerine uymayan, aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılma işlemlerini tamamlayarak genel kurulun onayına sunmak.
 22. Derneğin gelir ve giderlerini gözetmek, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi ve çalışma raporunu hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
 23. Derneğin genel hizmetlerinde görevlendirilecek personelin atamasını yapmak ve özlük haklarını belirlemek.
 24. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu ilk toplantısında başkanını seçer. Denetim kurulu dernek tüzüğüne ve dernekler yasası hükümlerine göre yılda en az iki kere her türlü inceleme ve kontrollerini yaparak, genel kurula sunulmak üzere raporlarını tanzim ederler.

         Denetim kurulu her zaman yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler. Ancak kararlarda oy kullanamazlar.

         Dernek genel merkezi ve şubeler gerektiğinde üyelerden veya dışarıdan oluşturulacak uzman bir ekibe iç denetim yaptırarak derneğin daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlarlar.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

   Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

MADDE 12. Bu madde, 22 Aralık 2018 tarihli genel kurul kararı ile kaldırılmıştır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 13: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üyelik Ödentisi: Dernek aylık aidatı 35 TL, giriş aidatı 50 TL’dir. Derneğe giriş ücreti her genel kurul toplantısında yeniden belirlenir. Yıllık üyelik ödentisi de her genel kurul toplantısında yeniden belirlenir. Derneğe üye olan üniversite öğrencileri giriş aidatını öder öğrenciliklerinin devamı süresince yıllık aidatlardan muaf tutulur.
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişiler ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak bağışlar, (derneğin amacının gerçekleşmesi için mal veya para olarak yapılacak yardımlar)
 4. Dernek tarafından düzenlenen çay, yemekli toplantı ve her türlü etkinliklerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Sosyal ve kültürel faaliyet gelirleri,
 9. Yurt içi ve yurt dışı eğitim ve proje gelirleri,
 10. Sendikalardan, meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından, vakıflardan alınacak yardımlar,
 11. Derneğin işlettiği tesis ve lokallerden,
 12. Derneğin mal varlıklarından, telif, tercüme, eğitim, bilirkişilik ve yayınlı hizmetlerinden ticari işletmelerden, sponsor kuruluşlardan,
 13. Diğer gelirler.
 14. Hediyelik eşya gelirleri.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 14: Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 • Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3. üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 Gelir Tablosu Ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 15: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 16: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 17: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

         Değişikliklerin Bildirilmesi

         Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

        DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 18:      Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

         DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 19: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

         DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE 20: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

         ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 22: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede uygulanır.

         ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE 23: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

   Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

         TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE 24: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

         TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

         MADDE 25: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         DERNEĞİN FESHİ

         MADDE 26: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

            Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Eksi 25Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 27: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

   Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı:                                              Görev Unvanı:

 1. Burak KARAKAYA                                    Genel Başkan

2. Yasemin TÜMKAYA KARAKAYA             Genel Başkan Yardımcısı

3. Hatice Buket ÖZKAN                                    Genel Sekreter

4. Çiğdem DEMİRER                                         Genel Sayman

5. Gülnaz TÜMKAYA                                       Üye                                                             

Bu tüzük 27 (yirmi yedi) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.